English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Máy hiện sóng sử dụng

Tektronix_MSO2012

32.200.000₫

Tektronix_TDS380

15.000.000₫

Tektronix_TDS7054

45.000.000₫

Tektronix_P7313SMA

30.000.000₫

Tektronix_DPO7254

170.000.000₫

TEKTRONIX_DPO5034B

270.000.000₫

Tektronix_MSO58

50.000.000₫

Tektronix_TDS784A

37.000.000₫

Tektronix_DPO4054

82.000.000₫

Tektronix_TDS7104

27.000.000₫

Tektronix_TDS5054

19.000.000₫

Tektronix_TDS3052B

45.300.000₫