English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Máy hiện sóng

Tektronix_MSO2012

32.200.000₫

Tektronix_TDS380

15.000.000₫

Tektronix_TDS7054

45.000.000₫

Tektronix_P7313SMA

30.000.000₫

Tektronix_DPO7254

170.000.000₫

TEKTRONIX_DPO5034B

270.000.000₫

Tektronix_MSO58

50.000.000₫

Tektronix_TDS784A

37.000.000₫

Tektronix_TDS3052B

45.300.000₫

Tektronix_TDS2022B

25.000.000₫

TEKTRONIX_MSO2022B

85.000.000₫

Tektronix_TDS7154B

80.000.000₫